Beleidsplan 2012 – 2014

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2012-2014 van Stichting Alhoeda Wa Noer. In het beleidsplan wordt de koers van de stichting voor de komende jaren nader uiteengezet.

Vijf jaar na oprichting kijken wij tevreden terug naar de behaalde resultaten en de waardevolle inzet van de vrijwilligers.

In november 2007 zijn we gestart met een kleine groep van 50 donateurs. Inmiddels telt de stichting ruim 250 donateurs. De forse groei is met name bereikt door de actieve houding van het bestuur en de vrijwilligers als het gaat om het organiseren van activiteiten voor de donateurs en belangstellenden.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder zal vormgeven.

Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de stichting.

 

Rotterdam, december 2012

 

 

Stichting Alhoeda Wa Noer

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord                                                                                                    2

Inhoudsopgave                                                                                            3

 1. Doel en aanpak                                      

1.1  Missie                                                                                                      4

1.2  Doel                                                                                                         4

 1. Organisatie

2.1  Het bestuur                                                                                            5

2.2  De vrijwilligers                                                                                      5

2.3  Gedragscode                                                                                          5

2.4  Vergadercyclus                                                                                      6

2.5  Achterban                                                                                               6

2.6  ANBI                                                                                                        6

2.7  Jaarrekening                                                                                          6

2.8  Cultuur                                                                                                    6

 1. Uitvoering                    

3.1  Het programma                                                                                      7

3.2  Eisen deelnemende kandidaten                                                         7

3.3  Omvang van de activiteiten                                                                 7

 1. Communicatie          

4.1  Inleiding                                                                                                   8

4.2  Website                                                                                                    8

4.3  Mailing                                                                                                     8

4.4  Informatiemateriaal                                                                              8

 1. Financiën

5.1  Inkomsten                                                                                                9

5.2  Kosten                                                                                                       9

5.3  Financieel beleid                                                                                     9

 1. Toekomst

6.1 Visie                                                                                                       10

 

1. Doel en aanpak

1.1 Missie

Stichting Alhoeda Wa Noer is ontstaan vanuit een passie om activiteiten te organiseren voor moslimjongeren in Rotterdam-noord e.o. die aansluiten op de behoefte van deze jongeren. Daar de gevestigde stichtingen en moskeeën er niet voldoende in zijn geslaagd om deze jongeren te bereiken, heeft stichting Alhoeda Wa Noer sinds de oprichting in 2007 haar ledental weten uit te breiden van 50 tot ruim 250. Een groei dus van 500% in 5 jaar. Ook voor de komende jaren zijn er ambitieuze plannen om de activiteiten door te zetten dan wel uit te breiden. Onze verwachting is dan ook dat het aantal donateurs en/of bezoekers de komende 2 jaren met 15% zal groeien.

De wijze waarop stichting Alhoeda Wa Noer dit heeft gerealiseerd is statutair vastgelegd en wordt o.a. bereikt door:

 • het organiseren van intramurale activiteiten zoals koranlessen, Arabisch, lezingen (in het Arabisch en Nederlands), kinderlessen, theeavonden, gezamenlijke diners tijdens de ramadan, enz. Buiten deze activiteiten is er ook de ruimte om te ‘chillen’ in de stichting.
 • het verzorgen van extramurale activiteiten zoals zaalvoetbal, jaarlijkse barbecue, uitstapjes, enz.
 • de aanwezigheid van een bibliotheek en internetfaciliteiten.
 • het inzamelen van donaties.

De stichting realiseert haar doelstellingen door een goed evenwicht te creëren tussen een efficiënte organisatie en de inzet van vrijwilligers.

1.2 Doel

Het doel van de stichting is om mensen kennis te laten vergaren over de Islam en het verschaffen van het juiste beeld hierover. Juist in deze tijd waarin onwetendheid heerst, onder moslims en niet-moslims, ziet Alhoeda Wa Noer een uitgelezen mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verschaffen van informatie hierover en een brugfunctie te vervullen in een positieve participatie van moslims in de samenleving.

2. De organisatie

2.1 Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen in het algemeen, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vicepenningmeester. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden géén beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot het bestuurder zijn benoemd:

 • Voorzitter : Hosni Zarzar
 • Vice-voorzitter : Nordin Mezian
 • Penningmeester : Ali Topaloglu
 • Vice-penningmeester : Naim Bouzian
 • Secretaris : Aissa Kachar

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. De taken zijn verdeeld over de bestuursleden. De belangrijke beslissingen worden in onderling overleg genomen. De bestuursleden worden ondersteund door een aantal vrijwilligerscoördinatoren die direct leiding geven aan de overige vrijwilligers. De coördinatoren zijn de ‘oren en ogen’ van het bestuur. De stichting kent een democratisch sfeer waarbij het bestuur in overleg treedt met de vrijwilligers bij diverse (beleids-)plannen. Ook zijn er ideeënbussen in de stichting aanwezig. Het doel hiervan is de bezoekers de ruimte te geven om activiteiten te (laten) initiëren die aansluiten op hun wensen en behoeften.

2.2 Vrijwilligers

Vrijwilligers willen hun tijd zinvol besteden. Anderen ondersteunen en willen ervaring opdoen die kan leiden tot betaald werk of naast hun reguliere baan maatschappelijke betrokkenheid te tonen door onbetaald werk te doen.

De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers is van groot belang voor de stichting. Met deze inzet is de stichting in staat haar kerntaak te vervullen. Gezien de financiële situatie van de stichting wordt alle inzet vrijwillig gedaan. In overleg met het bestuur kunnen de vrijwilligers eventueel wel in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding.

De stichting telt momenteel 23 vrijwilligers die als volgt zijn ingedeeld:

 • 5 bestuursleden
 • 2 coördinatoren kinderlessen
 • 1 coördinator facilitair
 • 1 coördinator ICT
 • 1 schoonmaakster
 • 1 coördinator vrouwenactiviteiten,
 • 10 leraren
 • 2 inkopers.

2.3 Gedragscode

Voor het bestuur staat integriteit en toewijding in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden bijvoorbeeld maken voor vergaderingen, activiteiten, etc. komen niet voor rekening van de stichting. Deze worden door bestuursleden zelf betaald.

2.4 Vergadercyclus

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en verder zo vaak als de bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. Ook vinden er vergaderingen plaats tussen bestuur en de afdelingen.

2.5 Achterban

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat stichting Alhoeda Wa Noer zich adviseren en ondersteunen door een aantal vrijwilligers die actief zijn op de arbeidsmarkt als professionals en/of ondernemers. Dit gebeurt o.a. op het gebied van:

 • financieel beleid;
 • communicatie (o.a. ICT);
 • onderhoud (van het pand);
 • uitvoering van projecten.

2.6 ANBI

De stichting heeft in 2012 een aanvraag ingediend voor de ANBI status. Er wordt door het bestuur en de vrijwilligers hard gewerkt om dit in 2013 te realiseren.

De ANBI status wil zeggen dat de Belastingdienst de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel hiervan is dat de giften/donaties geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Gezien het feit dat de stichting aanvankelijk ervoor gekozen heeft om niet met  subsidies te werken, kan dit een grote stimulans zijn voor onze donateurs en nieuwe donateurs om te (blijven) schenken.

NB: De ANBI status is reeds toegekend door de belastingdienst per 01-01-2012!

2.7 Jaarrekening

Jaarlijks wordt aan het eind van een boekjaar een begroting opgesteld voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomend boekjaar. De stichting spant zich in om de kosten zo laag mogelijk te houden zonder de doelen van de stichting te compromitteren.

Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de penningmeester.

2.8 Cultuur

Alhoeda Wa Noer is niet het typisch Marokkaans of Turkse stichting. De stichting telt meer dan 15 nationaliteiten en dit is een groot goed dat wij erg koesteren. Dit is goed terug te zien in de vrijwilligers of tijdens onze activiteiten.

3. Activiteitenprogramma

3.1 Het programma

Zie bijlage.

3.2 Eisen deelnemende kandidaten

Aangezien het programma zeer divers is zijn er voor elke activiteit verschillende eisen. Het programma is erg divers zodat er voor elk wat wils is. De vaste activiteiten zijn:

Activiteit               Inhoud                                             Eis                                      Inschrijven        Leeftijd

Arabisch nivo 1        Alfabet                                                 Geen kennis vereist                  Ja                      Min. 16 jaar

Arabisch nivo 2       Lezen&schrijven                                Minimaal kunnen lezen           Ja                      Min. 16 jaar

Arabisch nivo 3       Lezen&schrijven                                Gevorderde kennis                   Ja                       Min. 16 jaar

 

Koran nivo 1           Lezen&memoriseren                          Minimaal kunnen lezen           Ja                      Min. 16 jaar

Koran nivo 2          Lezen&memoriseren                           Gevorderde kennis                   Ja                      Min. 16 jaar

 

Kinderen nivo 1     Alfabet                                                    Geen kennis vereist                 Ja                       Min. 6 jaar

Kinderen nivo 2     Lezen&schrijven                                  Minimaal kunnen lezen          Ja                       Min. 6 jaar

Kinderen nivo 3     Lezen, schrijven en memoriseren    Gevorderde kennis                   Ja                       Min. 7 jaar

 

Voor de overige lessen zijn er geen eisen voor deelname.

3.3 Omvang van de activiteiten

Arabisch nivo 1       : 10 deelnemers

Arabisch nivo 2       : 12 deelnemers

Arabisch nivo 3       : 15 deelnemers

 

Koran nivo 1          : 13 deelnemers

Koran nivo 2          :   9 deelnemers

 

Kinderen nivo 1      : 17 deelnemers

Kinderen nivo 2      :   6 deelnemers

Kinderen nivo 3      : 24 deelnemers

De leraren en/of coördinatoren rapporteren aan de bestuursleden. De rapportage bevat de gang van zaken, een absentielijst en de prestaties van de deelnemers.

Bij de overige lezingen zijn er dikwijls tussen de 20 en 100 jongens en meisjes aanwezig. Een enkele van deze lessen wordt ook live via het internet uitgezonden.

4. Communicatie

4.1 Inleiding

Alhoeda Wa Noer hecht er veel waarde aan om met lage kosten haar donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en te betrekken.

Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Aansluitend hierop organiseert de stichting jaarlijks een bijeenkomst voor haar donateurs en alle betrokkenen. Tijdens de bijeenkomst komt een aantal vaste punten aan bod zoals:

 • de behaalde resultaten over de afgelopen periode
 • de financiële situatie
 • werving van nieuwe vrijwilligers
 • toekomstplannen

4.2 Website

De website www.alhoedawanoer.nl is een belangrijk communicatiekanaal. Op de website is informatie te vinden over het activiteitenprogramma, actuele mededelingen en de verantwoordelijke vrijwilligers. Het is tevens mogelijk om online donateur te worden. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

4.3 Mailing

Het bestuur houdt haar donateurs regelmatig op de hoogte via mail. Dit is een effectieve en voordelige manier om snel en alle donateurs te bereiken. Zo zijn er ook voor elke afdeling een apart mailadres aangemaakt zodat er direct met de desbetreffende verantwoordelijke kan worden gecommuniceerd.

4.4 Informatiemateriaal

Alhoeda Wa Noer wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er nagenoeg geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor meestal een bijdrage gevraagd wordt van de donateurs of een sponsors gezocht wordt.

5. Financiën

5.1 Inkomsten

De donaties zijn de belangrijkste bron van inkomsten, die tevens het vermogen zijn van de stichting. Giften en kantinegelden vormen beide een deel van de overige inkomsten.

De stichting heeft vanaf de oprichting bewust ervoor gekozen om niet met gemeentelijke subsidies te werken. Dit omdat wij simpelweg van mening zijn dat je moet leren om op je eigen benen te staan. Alles wat je zelf kunt doen, moet je ook zelf doen. Anderzijds was en is het de intentie van het bestuur om de donateurs bewust te maken van de verantwoordelijkheid die wij met z’n allen dragen jegens de stichting. Dit wordt mede bereikt door financiële participatie.

De stichting vraagt haar donateurs daarom maandelijks een bedrag te storten op rekening van de stichting. Dit geld wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de vaste lasten, incidentele uitgaven en activiteiten.

5.2 Kosten

De kosten zijn voornamelijk constant van aard en hierdoor overzichtelijk en beheersbaar. De maandelijkse kosten bestaan uit:

 • Huurkosten
 • Energie- en water
 • Bankkosten
 • Telecommunicatie (internet en telefoon)
 • Vaste onderhoud (o.a. schoonmaak)
 • Inkoop kantine (snacks en drank)

5.3 Financieel beleid

Alhoeda Wa Noer besteedt al het geld direct of indirect aan de stichting en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat de donaties gemeenschappelijk geld is van de donateurs. Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent ook dat iedere euro terug te vinden moet zijn. Wij streven er daarom ook naar om alle betalingen en uitgaven via de bank te laten geschieden.

Het financieel overzicht van Alhoeda Wa Noer zal vanaf 2013 volledig openbaar zijn. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april en zal vanaf 2013 te vinden zijn op onze website.

6. Toekomst

6.1 Visie

Alhoeda Wa Noer blijft ook voor de komende jaren ambitieus. Het team van bestuur en vrijwilligers blijft kritisch en legt de lat dan ook steeds hoger. Alle activiteiten worden constant onder het licht gehouden voor mogelijke verbeteringen en ook worden alle aanwezige gebruiksgoederen regelmatig gecontroleerd op veiligheid en nuttigheid en vervangen indien nodig. Zo staan er voor 2013 een aantal concrete doelstellingen:

 •  professionalisering van de ledenadministratie

Momenteel wordt in Excel de ledenadministratie bijgehouden. Er is opdracht gegeven om een softwareprogramma te bouwen. Deze wordt medio februari geïntegreerd.

 •  een verbeterde professionele website

Ook hiervoor is reeds opdracht gegeven. Wij verwachten dat de website medio februari/maart gelanceerd zal worden.

 • Veiligheid

Het afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in veiligheid in en rondom de stichting zoals camera’s, alarminstallatie, brandveiligheid, cursus (brand-)wonden voor vrijwilligers, enz. Dit onderwerp zal constant onder onze aandacht blijven en zal verder worden uitgediept gezien het grote belang ervan.

Het bestuur is realistisch genoeg om in te zien dat de huidige locatie te klein is geworden voor het groeiend aantal bezoekers en de ambitieuze ideeën om andere activiteiten te ontplooien. Zo zijn er plannen om een afdeling op te zetten voor huiswerkbegeleiding, maatschappelijke dienstverlening voor jong en oud, samenwerking aangaan met lokale instanties maar helaas kunnen deze plannen niet ten uitvoer gebracht worden omdat wij momenteel beperkt zijn in de ruimte. Het bestuur heeft om deze reden in december 2012 een bijeenkomst georganiseerd waarin is medegedeeld dat er een start gemaakt gaat worden aan de inzameling van donaties en giften ten behoeve van een grotere ruimte. De ambitie is om een eigen ruimte, een zogeheten multicultureel centrum, te kopen met als doel een prominente en actieve rol te vervullen in de wijk Oude Noorden in Rotterdam.

De ruimte moet mogelijkheden bieden voor een verdere professionaliseringsslag en kansen bieden een evenwichtige en maatschappelijk rol te vervullen waarin hedendaagse problemen aangepakt kunnen worden vanuit onze verantwoordelijkheid (denk aan het aanpakken van hangjongeren, het adviseren van deze jongeren op het gebied van onderwijs en arbeid, het ondersteunen van lokale instanties daar waar wij een toegevoegde waarde kunnen zijn, etc.).

De snelheid van het realiseren van dit project is uiteraard afhankelijk van de financiële middelen en de beschikbare capaciteit van menskracht. Wij realiseren ons dat een dergelijke uitbreiding ook om een expansie vraagt in het team van vrijwilligers. Om deze reden is er tijdens de bijeenkomst ook een nadrukkelijk appèl gedaan op de donateurs om zich in te zetten daar waar zij een bijdrage kunnen leveren.

Voor dit traject heeft het bestuur een werkgroep in het leven geroepen die wekelijks bij elkaar komt om de voortgang te bespreken. Elk lid van de werkgroep is belast met een aantal taken in het kader van dit traject. Daarnaast wordt de stichting ondersteund en geadviseerd door professionals zoals een accountant, vastgoedbemiddelaar en een hypotheekadviseur.

 

Na het schrijven van dit kader waarin de stichting in moet opereren kunnen wij alleen nog maar hopen dat Alhoeda Wa Noer erin slaagt om deze idealen te verwezenlijken door met name toewijding, een zuivere intentie en veel inzet van de vrijwilligers en donateurs.